කලාපීය පරිගණක සම්පත් මධ්‍යස්ථාන වල ඉතිහාසය හා ඒවායේ කාර්යභාර.

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පරිගණක අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ධූරය හෙබවූ කේ.ඒ.වී. කරුණානායක මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව 1993 වර්ෂයේදී අධ්‍යාපන කොට්ඨාස මට්ටමින් පරිගණක සම්පත් මධ්‍යස්ථාන (CRC)මුලින් ම ආරම්භ කරනු ලැබීය. නියාමක ව්‍යාපෘතිය යටතේ මධ්‍යස්ථාන අටක් (08) ද ඉන් අනතුරුව එම සංඛ්‍යාව 72 දක්වාද ව්‍යාප්ත කරන ලදී. වර්තමානයේ මෙම මධ්‍යස්ථාන කලාපීය තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන (ZICTEC) ලෙස නම් කරනු ලැබ තිබේ. ආරම්භක අවස්ථාවේ ලබාදෙනු ලබන පරිගණක උපාංග ආදී භෞතික සම්පත් හැරෙන්නට ඉන් පසු මෙම ආයතන ස්වයං නඩත්තු වැඩපිළිවෙලකින් සමන්විතවේ.

ප්‍රධාන වශයෙන් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ විභාග වලට පෙනී සිට ප්‍රතිඵල අපේක්ෂිත සිසුන් වෙනුවෙන් විවිධ පරිගණක පාඨමාලා පැවැත්වීම මූලික අරමුණ වුවද, වර්තමානයේ ඉන් නොනැවතී ප්‍රාදේශීය වශයෙන් විවිධ ක්ෂේත්‍රවල අවශ්‍යතා සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ පාඨමාලාවන් හා පුහුණු වැඩසටහන් මෙම ආයතන වල පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. ඒ සඳහා පාඨමාලා ගාස්තුවක් අය නොකෙරෙන අතර, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් අනුමත පහසුකම් හා සේවා ගාස්තුවක් පමණක් අයකෙරේ.

කලාප කාර්යාලයේ සේවය කරන පරිගණක උපදේශක වරු මෙම මධ්‍යස්ථාන වල පරිගණක උපදේශකවරුන් ලෙස සේවය කරන අතර, ඒ ඒ අධ්‍යාපන කලාප වල තොරතුරු තාක්ෂණ විෂයභාර සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වරයා මෙම ආයතනයේ කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කරයි.